جهانشاهنامه عباس خان افشار ***پریشان

مقدمه، تصحیح، تعلیقات : احسان ا... جهانشاهی


جهانشاهنامه کلیات اشعار پریشان عباس خان افشار. مقدمه، تصحیح، تعلیقات احسان ا... جهانشاهی

جهانشاهنامه کلیات اشعار پریشان عباس خان افشار. مقدمه، تصحیح، تعلیقات احسان ا... جهانشاهی

سه شنبه دهم تیر 1393  توسط مهدی جهانشاهی  |

 

 

اسلایدر